เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลนาครัวจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565
รายละเอียด : เนื่องในวันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดวันเทศบาลเพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล เทศบาลตำบลนาครัวจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล โดยผู้เข้าร่วมกิจรรม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภาระกิจ/ทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมฟังนายกเทศมนตรีอ่านสาสน์วันเทศบาล พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนเกิดผลดีแก่ทางราชการของเทศบาลตำบลนาค
ผู้โพส : admin