เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

account_box คณะผู้บริหาร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายไพบูลย์ เทือกเท้าพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 089-5566273
นายไพบูลย์ เทือกเท้าพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 089-5566273
นายสิงห์คำ ฝั้นแปง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 093-2454046
นายสิงห์คำ ฝั้นแปง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร : 093-2454046
นายศราวุธ ทิพย์มณฑา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
โทร : 081-8833188
นายศราวุธ ทิพย์มณฑา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

โทร : 081-8833188
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 083-5814015
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 083-5814015
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 089-2649439
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 089-2649439
นายธนวัฒน์ จอมเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-9998323
นายธนวัฒน์ จอมเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 089-9998323
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-2649439
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 089-2649439
นายพนม หม่องเปี้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-1782878
นายพนม หม่องเปี้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 087-1782878
นายเพชร มาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 086-1915493
นายเพชร มาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 086-1915493
นายสมพงษ์ โยธานวล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 083-2412429
นายสมพงษ์ โยธานวล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 083-2412429
นายเอกพล เรือนแจ้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 088-4175188
นายเอกพล เรือนแจ้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 088-4175188
นายจิรพัฒน์ ปิงขอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 094-3761254
นายจิรพัฒน์ ปิงขอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 094-3761254
นายธีรพงษ์ วงศ์ตุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 082-8882632
นายธีรพงษ์ วงศ์ตุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 082-8882632
นายบัณฑิต สุขะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 085-0318281
นายบัณฑิต สุขะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 085-0318281
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 083-5814015
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 083-5814015
นายสมศักดิ์ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 081-0246705
นายสมศักดิ์ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 081-0246705
นายสุริยา เรือนเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 089-2640142
นายสุริยา เรือนเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 089-2640142
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายนิวัต สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิวัต สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
account_box สำนักปลัด
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกชกร ไชยชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางกชกร ไชยชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเกษสุดา ทนันไชยชมภู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเกษสุดา ทนันไชยชมภู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(ว่าง)
นิติกร
(ว่าง)
นิติกร
นางสาวบุญทิวา อุส่าเงี้ยว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวบุญทิวา อุส่าเงี้ยว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวชญาณิศวร์ อินใจวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวชญาณิศวร์ อินใจวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางเรณู สายอ้าย
ครู คศ.2
นางเรณู สายอ้าย
ครู คศ.2
นางสาวสุปราณี จอมเอ้ย
ครู คศ.2
นางสาวสุปราณี จอมเอ้ย
ครู คศ.2
นางกานต์มณี บุญใจวงศ์
ครู คศ.2
นางกานต์มณี บุญใจวงศ์
ครู คศ.2
นายสถิตย์ วิธุระ
ครู คศ.1
นายสถิตย์ วิธุระ
ครู คศ.1
นางอรุณี จันทร์สุวรรณ
ครู คศ.1
นางอรุณี จันทร์สุวรรณ
ครู คศ.1
นางจรรยา ติ๊บปะละ
ครู คศ.1
นางจรรยา ติ๊บปะละ
ครู คศ.1
นางสาวชัญญา กฤตวัฒนานนท์
ครู คศ.1
นางสาวชัญญา กฤตวัฒนานนท์
ครู คศ.1
นางสาวพัชรา ดวงเวียง
ครู คศ.1
นางสาวพัชรา ดวงเวียง
ครู คศ.1
นางกิ่งคำ ใจศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางกิ่งคำ ใจศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางอัญชลี ต๊ะจี๋
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางอัญชลี ต๊ะจี๋
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางแสงเดือน อุส่าห์เงี้ยว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน อุส่าห์เงี้ยว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุธิดานันท์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุธิดานันท์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุพัฒน์ พรมคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุพัฒน์ พรมคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบดินทร์ แสวงธรรม
พนักงานขับรถ
นายบดินทร์ แสวงธรรม
พนักงานขับรถ
account_box กองคลัง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอังคณา มะเทวิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางอังคณา มะเทวิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางนราพร วงศ์แสนขัด
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางนราพร วงศ์แสนขัด
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี บุญถึง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุภาวดี บุญถึง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวกมลชนก บุญแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกมลชนก บุญแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายนิวัติ สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิวัติ สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางไอลดา สีดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางไอลดา สีดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวุฒิชัย ดวงสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวุฒิชัย ดวงสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีโสภณ กิจพายัพ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีโสภณ กิจพายัพ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายอนุชา อักษรเมือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอนุชา อักษรเมือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
นายอภิชาติ เครือนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิชาติ เครือนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิรินภา ทรงสิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวศิรินภา ทรงสิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมบัติ ตากาบุตร
พนักงานสูบน้ำ
นายสมบัติ ตากาบุตร
พนักงานสูบน้ำ
นายโกศล ใจมูล
พนักงานสูบน้ำ
นายโกศล ใจมูล
พนักงานสูบน้ำ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 124