เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
account_box คณะผู้บริหาร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นางปทุม สารใจวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 081-8818995
นายไพบูลย์ เทือกท้าวพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 089-5566273
นายสิงห์คำ ฝั้นแปง
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
โทร : 093-2454046
นายศราวุธ ทิพย์มณฑา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
โทร : 081-8833188
นายศักดา กันหาเวียง
ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 0819935407
นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 0660298414
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าปลัดเทศบาลฯ
โทร : 0835668937
นายนิวัต สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0838504146
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0864787229
นายวิเชษฐ์ ลังกากาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว