เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
account_box กองคลัง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอังคณา มะเทวิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางนราพร วงศ์แสนขัด
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาวดี บุญถึง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวกมลชนก บุญแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ