เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลนาครัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีเรื่องที่สำคัญหลายเรื่อง เช่น การขอความเห็นชอบให้เทศบาลขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านหลุกซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถูกควบรวมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัวแห่งใหม่ และการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร และเรื่องอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลนาครัว
ผู้โพส : admin