เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
check_circle สารจากนายกเทศมนตรี
นโยบายจากนายกเทศมนตรี
นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัวได้วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ กระผมจะต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาครัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การจัดทำคำแถลงนโยบายครั้งนี้ กระผมได้นำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับการวางแผนในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับเทศบาล สุดท้ายกระผมขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัวทุกท่าน โปรดช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปโดยราบรื่น และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด และกระผมขอโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวตำบลนาครัวทุกท่าน ที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนา และมอบความไว้วางใจให้กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ กระผมพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัวทุกท่านจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ