เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

check_circle สารจากนายกเทศมนตรี
นโยบายจากนายกเทศมนตรี
นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาครัวที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบล นาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ทั้ง6 ด้าน การกำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลของกระผมที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัวในวันนี้เป็นไปตามภารกิจของเทศบาลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาครัว ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่จะนำพาพี่น้องประชาชนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนควบคู่คุณธรรม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินการทุกขั้นตอนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้นั้น ก็ต้องอาศัยบุคลากรโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติ คือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัวทุกท่าน รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วนซึ่งรวมเป็นองค์กร ที่สำคัญ สุดท้ายนี้กระผมมีความเชื่อมั่นว่าหากการบริหารงาน ของกระผมได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของเทศบาล และพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านตลอดจนองค์กร ภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลแล้ว นโยบายดังกล่าวก็จะสามารถสำเร็จลุล่วงได้ภายในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้านี้ ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะทำให้เทศบาลตำบลนาครัวเป็นเมือง ที่น่าอยู่น่าอาศัย กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานเทศบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและถือประโยชน์สุข ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16