เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file คู่มือปฎิบัติงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน-หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1