ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน โครงการปลูกผักปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง