ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมอาคาร ๑ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง