ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ แบบเครื่องยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง