ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ทะเบียน นข ๖๖๒๖ ลำปาง)สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง