ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาครัว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง