ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมบทบาทผู้นำสตรีตำบลนาครัว (ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) จำนวน ๑ ป้าย สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง