ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕(กองคลัง) เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง