ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง