ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง