ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติด้านสนับสนุนการสอน ระดับประถมศึกษา วิชาพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง