ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กง ๘๘๙๖ ลำปาง)กองช่าง เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง