ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมจัดทำรูปเล่ม (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง