ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบประปาพร้อมวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง