ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานและใช้ในกิจการสภาของเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง