ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานภายในของเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง