ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการอบรมบทบาทผู้นำสตรีตำบลนาครัว (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง