ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมบทบาทผู้นำสตรีตำบลนาครัว (จำนวน ๑ ป้าย)เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง