เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุม เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงของตำบลนาครัว [2 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [24 มกราคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [23 ธันวาคม 2564]
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯ และเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [9 พฤศจิกายน 2564]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและตัวแทนประชาคม เรื่องการพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน พ.ศ. 2565 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [30 ตุลาคม 2564]
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 [22 มกราคม 2564]
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [18 พฤศจิกายน 2563]
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)