เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

folder แบบฟอร์ม / เอกสาร
insert_drive_file แบบคําขออนุญาตคัดสําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาทีคลอดบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file แบบใบลาพักผ่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file แบบใบขอยกเลิกวันลา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเบียยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์(แบบใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอหนังสือรับรองบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file หนังสือแจ้งเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( ดร 02 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file แบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84