เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder แบบฟอร์ม / เอกสาร
insert_drive_file แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file แบบใบขอยกเลิกวันลา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1526
insert_drive_file แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file แบบใบลาพักผ่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาทีคลอดบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 475
insert_drive_file แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file แบบคําขออนุญาตคัดสําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเบียยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์(แบบใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file หนังสือแจ้งเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file แบบคำร้องขอหนังสือรับรองบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file แบบคำร้องขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( ดร 02 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file แบบคำร้องขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file แบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2