เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

ลำดับ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่
1    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-27 12:17:43
2    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-27 12:17:43
3    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-25 23:39:03
4    ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์สำหรับการป้องกัน ควบคุม โรคโควิด-๑๙ สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-25 12:03:28
5    จ้างเหมาถ่ายสำเนาและเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-25 12:03:28
6    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-24 23:43:00
7    ซื้อเสื้อชูชีพสำหรับผู้ใหญ่และเสื้อชูชีพสำหรับเด็ก (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-24 23:42:59
8    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายบ้านนาคตแพะ-บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาครัว กว้าง 6 เมตร ยาว 967.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-09-24 23:42:59
9    จ้างเหมาถ่ายสำเนาและเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-24 23:42:58
10    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-24 23:42:58
11    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-24 23:42:58
12    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-24 23:42:58
13    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-24 08:38:06
14    ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-24 08:38:06
15    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-24 08:38:06
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 817 ราย แบ่งเป็น 55 หน้าหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com