เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ 21 กันยายน 2563
2    แบบคำร้องขอหนังสือรับรองบุคคล 21 กันยายน 2563
3    หนังสือแจ้งเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 21 กันยายน 2563
4    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบั 13 พฤษภาคม 2563
5    คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 21 มกราคม 2563
6    คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชาการแทนปลัดเทศบาล 4 ธันวาคม 2562
7    คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 28 กุมภาพันธ์ 2561
8    คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับแนวทางการปฏิบัติงานการจัดทำแผน 1 เมษายน 2560
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 8 ราย แบ่งเป็น 1 หน้าหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com