เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว 12 ตุลาคม 3104
2    ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 กรกฏาคม 2563
3    รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ6เดือน) 21 พฤษภาคม 2563
4    การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563
5    มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13 กุมภาพันธ์ 2563
6    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 13 กุมภาพันธ์ 2563
7    มาตรการป้องกันการรับสินบน 13 กุมภาพันธ์ 2563
8    มาตรการการใช้ดุลพินิจ 13 กุมภาพันธ์ 2563
9    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13 กุมภาพันธ์ 2563
10    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
11    คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ-เรื่องร้องเรียนการทุจริต 3 กุมภาพันธ์ 2563
12    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 29 พฤศจิกายน 2562
13    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 ตุลาคม 2562
14    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 4 ตุลาคม 2562
15    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2 ตุลาคม 2562
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 39 ราย แบ่งเป็น 3 หน้า
1 2 3 Next
1 2 3 Nextหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com