เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


ภาพกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    ประเพณีตานเปรตพลี วัดบ้านหลุก 2 กันยายน 2563
2    อบรมโครงการป้องกันและแก้ไปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว 30 กรกฏาคม 2563
3    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันอัคคีภัย 17 กรกฏาคม 2563
4    การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 9 กรกฏาคม 2563
5    กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 3 กรกฏาคม 2563
6    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันไฟป่า (ทำแนวกันไฟป่า) 21 มกราคม 2563
7    การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 14 มกราคม 2563
8    โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนาครัว งบประมาณ พ.ศ.2562 10 กันยายน 2562
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 8 ราย แบ่งเป็น 1 หน้าหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com