เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 7 มกราคม 2564
2    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 7 มกราคม 2564
3    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิค 19 9 ธันวาคม 2563
4    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 3 ธันวาคม 2563
5    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 6 พฤศจิกายน 2563
6    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 16 ตุลาคม 2563
7    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลนาครัว ประจำเดือน กันยายน 2563 (แบบ สขร. 1) 15 ตุลาคม 2563
8    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลนาครัว ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร. 1) 9 กันยายน 2563
9    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 2 กันยายน 2563
10    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลนาครัว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร. 1) 7 สิงหาคม 2563
11    ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการขุดลอกลำห้วยแม่พวก ม.5 25 กรกฏาคม 2563
12    ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการขุดลอกลำห้วยแม่กุมวัว 25 กรกฏาคม 2563
13    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 กรกฏาคม 2563
14    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลนาครัว ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร. 1) 13 กรกฏาคม 2563
15    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 13 กรกฏาคม 2563
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 74 ราย แบ่งเป็น 5 หน้า
1 2 3 4 5 Next
1 2 3 4 5 Nextหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com