เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


แผนอัตรากำลัง

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    026 ประกาศผลการประเมินพนักงานเทศบาล ปี 63 13 เมษายน 2563
2    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 กุมภาพันธ์ 2563
3    027 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 20 ธันวาคม 2562
4    027 1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลืิอกบุคคล(ผู้บริหาร) 2 ธันวาคม 2562
5    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 2563 8 ตุลาคม 2562
6    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 2563 8 ตุลาคม 2562
7    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 2563 8 ตุลาคม 2562
8    026 การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 8 ตุลาคม 2562
9    แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 4 ตุลาคม 2562
10    รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ตุลาคม 2562
11    ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 6 มิถุนายน 2562
12    ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 พฤษภาคม 2562
13    ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 17 ธันวาคม 2561
14    ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 12 ตุลาคม 2561
15    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 12 ตุลาคม 2561
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 29 ราย แบ่งเป็น 2 หน้า
1 2 Next
1 2 Nextหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com