เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


โครงสร้างองค์กร > กองคลัง

นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
  
  

นางอังคณา มะเทวิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
  
นางนราพร วงศ์แสนขัด
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
  
นางสาวสุภาวดี บุญถึง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  
  

นางสาวกมลชนก บุญแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  
  
หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com