เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


โครงสร้างองค์กร > สำนักงานปลัด

นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัด
  
  

นางกชกร ไชยชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  
นางสาวศศิธร เป็นคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  
  

นางเกษสุดา ทนันไชยชมภู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  
นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใจ
นิติกรชำนาญการ
  
นางสาวบุญทิวา อุส่าเงี้ยว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  
นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
  
  

นางเรณู สายอ้าย
ครู คศ.2
  
นางสาวสุปราณี จอมเอ้ย
ครู คศ.2
  
นางกานต์มณี บุญใจวงศ์
ครู คศ.2
  
นายสถิตย์ วิธุระ
ครู คศ.1
  
  

นางอรุณี จันทร์สุวรรณ
ครู คศ.1
  
นางจรรยา ติ๊บปะละ
ครู คศ.1
  
นางสาวชัญญา กฤตวัฒนานนท์
ครู คศ.1
  
นางสาวพัชรา ดวงเวียง
ครู คศ.1
  
  

นางกิ่งคำ ใจศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
  
นางอัญชลี ต๊ะจี๋
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
  
นางแสงเดือน อุตสาห์เงี้ยว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  
นางสาวสุธิดานันท์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  
  

นายสุพจน์ พรมคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
  
นายบดินทร์ แสวงธรรม
พนักงานขับรถ
  
  
หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com