เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ITA > คุณธรรมและความโปรงใส่ (ITA 63)
  
คุณธรรมและความโปรงใส่ (ITA63)
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ข้อมูลพื้ฐาน

1.โครงสร้างหน่วยงาน
   - คณะผู้บริหาร
   - โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ
   - โครงสร้างการแบ่งบริหารส่วนราชการ
   - สำนักงานปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาครัว
- ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

5. ข้อมูลติดต่หน่วยงาน
- ติดต่อหน่วยงาน
- Facebook เทศบาลตำบลนาครัว-อำเภอแม่ทะ-จังหวัดลำปาง

6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2561
   - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
   - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
   - พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
   - พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
   - พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
   - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A

9.Shocial Network
- WebSite - Facebook

แผนดำเนินงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปี
   - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

11. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒษนาเทศบาลตำบลนาครัว

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
   - คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
   - คู่มือขั้นตอนขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาครัว

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E - Service
- WebSite
- Facebook

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   - รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   - รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   - รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   - รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   - รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ่างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อตจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 แบบ (สขร.1)
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2562
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบดือนมกราคม 2563
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สขร.1
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนมีนาคม 2563 (สขร.1)
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนเมษายน 2563 (สขร.1)
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1)

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบิรหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนิดการตามนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล
- แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563
- การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
- ประกาศผลการประเมินพนักงานเทศบาล ปี 63

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 2563
- ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
- ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถ่ินให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29. แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องวร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- กระดานถามตอบปัญหา ข้อร้องเรียน
- ร้องเรียน & ร้องทุกข์
- ติดต่อหน่วยงาน

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลตำบลนาครัว
- รับฟังความคิดเห็น
- Facebook

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
- การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
- การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
- กิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำ(ฝายแม้ว)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องมาตรการการใช้ดุลพินิจ
- ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การเสิรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสิรมสร้างวัฒนะธรรมองค์กร
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
- กิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำ(ฝายแม้ว)
- กิจกรรมป้องกันไฟป่า (ทำแนวกันไฟป่า)
- ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

39. แผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร  วันที่ประกาศ :  1 พฤษภาคม 2563    โดย : เทศบาลตำบลนาครัว

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com