เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ข้อมูลพื้นฐาน > นโยบายจากนายกเทศมนตรี
  

นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาครัวที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบล
นาครัว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง  

ทั้ง6 ด้าน การกำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลของกระผมที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัวในวันนี้เป็นไปตามภารกิจของเทศบาลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาครัว ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่จะนำพาพี่น้องประชาชนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนควบคู่คุณธรรม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดำเนินการทุกขั้นตอนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้นั้น
ก็ต้องอาศัยบุคลากรโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติ คือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัวทุกท่าน รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วนซึ่งรวมเป็นองค์กร
ที่สำคัญ

                                สุดท้ายนี้กระผมมีความเชื่อมั่นว่าหากการบริหารงาน
ของกระผมได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของเทศบาล และพี่น้องประชาชนทุก
หมู่บ้านตลอดจนองค์กร
ภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลแล้ว นโยบายดังกล่าวก็จะสามารถสำเร็จลุล่วงได้ภายในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้านี้ ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะทำให้เทศบาลตำบลนาครัวเป็นเมือง
ที่น่าอยู่น่า
อาศัย กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานเทศบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและถือประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  วันที่ประกาศ :  18 เมษายน 2560    โดย : เทศบาลตำบลนาครัว    ภาพโดย : เทศบาลตำบลนาครัว

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com