เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ข้อมูลพื้นฐาน > อำนาจหน้าที่
  

   อำนาจ หน้าที่ เทศบาลตำบล 


1. เทศบาลตำบล(เทศบาลตำบล) มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา 66) 
2. เทศบาลตำบล(เทศบาลตำบล) มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 
     (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
     (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
     (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
     (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (8) บำรุงรักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น และสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและเทศบาลตำบล (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542 ตามลำดับ) 
3. เทศบาลตำบล(เทศบาลตำบล) อาจทำในเขตเทศบาลตำบล ดังต่อไปนี้(มาตรา 68) 
     (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกตร 
     (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
     (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
     (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
     (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
     (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
     (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
     (8) การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
     (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบล 
     (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
     (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
     (12) การท่องเที่ยว 
     (13) การผังเมือง 
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและเทศบาลตำบล (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542 )  วันที่ประกาศ :  18 เมษายน 2560    โดย : เทศบาลตำบลนาครัว    ภาพโดย : เทศบาลตำบลนาครัว

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com