เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ข้อมูลพื้นฐาน > แนะนำเทศบาลตำบลนาครัว
  

 ตำบลนาครัวแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

          หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโท้ง (เขต เทศบาลตำบล) หมู่ที่ 7 บ้านหนองถ้อย (เขต เทศบาลตำบล)

          หมู่ที่ 2 บ้านหลวง (เขต เทศบาลตำบล) หมู่ที่ 9  บ้านฮ่อม (เขต เทศบาลตำบล)

          หมู่ที่ 5 บ้านหล่ายทุ่ง (เขต เทศบาลตำบล) หมู่ที่ 10 บ้านเหมี้ยง (เขต เทศบาลตำบล)

          หมู่ที่ 6 บ้านหลุก (เขต เทศบาลตำบล) หมู่ที่ 11 บ้านหลุกแพะ (เขต เทศบาลตำบล) 

           หมู่ที่ 12 บ้านหลุกใต้ (เขต เทศบาลตำบล)

ประชากร

    ตำบลนาครัวมีประชากร รวมทั้งสิ้น 7,557 คน 

           ประชากรชาย 3,779 คน

           ประชากรหญิง 3,778 คน

ความหนาแน่นเฉลี่ย 178 คน/ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือน 2,557 ครัวเรือน * ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


หน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 แห่ง คือ

- เทศบาลตำบลนาครัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

          - โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโท้ง ตำบลนาครัว 

          - โรงเรียนบ้านหลวง ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 2 บ้านหลวง ตำบลนาครัว

          - โรงเรียนบ้านหลุก ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 6 บ้านหลุก ตำบลนาครัว 

        

การเกษตร 

         

ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีการปลูกอยู่ในเขตตำบลนาครัว คือ ข้าว ถั่วลิสง ละหุ่ง กระเทียม อ้อย และข้าวโพด

ในส่วนของสินค้าในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในภาพรวมของตำบลนาครัว มีสินค้าที่ได้รับการคัดสรรติดอันดับ 1-5 ดาว ของกรมพัฒนาชุมชนและรัฐบาลถึง 660 รายการ 

          1. สินค้าระดับ 1-2 ดาว จำนวน 235 รายการ

          2. สินค้าระดับ 3 ดาว จำนวน 120 รายการ

          3. สินค้าระดับ 4 ดาว จำนวน 160 รายการ

          4. สินค้าระดับ 5 ดาว จำนวน 145 รายการ

การสาธารณสุข

         ตำบลนาครัวมีระบบบริการสาธารณสุข ดังนี้ - สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง  วันที่ประกาศ :  18 เมษายน 2560    โดย : เทศบาลตำบลนาครัว    ภาพโดย : เทศบาลตำบลนาครัว

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com