เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ข่าวประกวดราคา

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 8 กรกฏาคม 3103
2    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก 2 สถานี 17 กันยายน 2563
3    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ 16 กันยายน 2563
4    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 2 กันยายน 2563
5    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. (บริเวณข้างบ้านนายไทย) ม.9 1 กันยายน 2563
6    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ข้างบ้านนายชน) ม.9 26 สิงหาคม 2563
7    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล. (ถนนหลังโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ) 11 สิงหาคม 2563
8    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างวัดบ้านฮ่อม) หมู่ที่ 9 6 สิงหาคม 2563
9    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ายทุ่ง 23 กรกฏาคม 2563
10    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล. ห้วยแม่พวก ม.5 10 กรกฏาคม 2563
11    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแม่พวก ม.5 10 กรกฏาคม 2563
12    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแม่กุมวัว ม.5 10 กรกฏาคม 2563
13    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ 8 พฤษภาคม 2563
14    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านบ้านหลุก หมู่ที่ 6 7 มกราคม 2563
15    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 19 สิงหาคม 2562
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 54 ราย แบ่งเป็น 4 หน้า
1 2 3 4 Next
1 2 3 4 Next


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com