เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    แบบคําขออนุญาตคัดสําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 25 กันยายน 2563
2    แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 25 กันยายน 2563
3    แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาทีคลอดบุตร 25 กันยายน 2563
4    แบบใบลาพักผ่อน 25 กันยายน 2563
5    แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายง 25 กันยายน 2563
6    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอ 25 กันยายน 2563
7    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 25 กันยายน 2563
8    แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 25 กันยายน 2563
9    แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 กันยายน 2563
10    แบบใบขอยกเลิกวันลา 25 กันยายน 2563
11    แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น 25 กันยายน 2563
12    คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ 21 กันยายน 2563
13    แบบคำร้องขอหนังสือรับรองบุคคล 21 กันยายน 2563
14    หนังสือแจ้งเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 21 กันยายน 2563
15    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบั 13 พฤษภาคม 2563
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 19 ราย แบ่งเป็น 2 หน้า
1 2 Next
1 2 Next


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com