เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรม 21 พฤศจิกายน 2560
2    1 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 21 ตุลาคม 2560
3    2 การรับชำระภาษีป้าย 21 ตุลาคม 2560
4    3 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 21 ตุลาคม 2560
5    4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 21 ตุลาคม 2560
6    5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 21 ตุลาคม 2560
7    6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 21 ตุลาคม 2560
8    7 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 21 ตุลาคม 2560
9    8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 21 ตุลาคม 2560
10    9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 21 ตุลาคม 2560
11    10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 21 ตุลาคม 2560
12    11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 21 ตุลาคม 2560
13    12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม 21 ตุลาคม 2560
14    13 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม 21 ตุลาคม 2560
15    14 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเม 21 ตุลาคม 2560
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 45 ราย แบ่งเป็น 3 หน้า
1 2 3 Next
1 2 3 Next


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com