เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    ข้อมูลสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลนาครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 2 เมษายน 2563
2    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 9 ตุลาคม 2562
3    ทะเบียนผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสาร 2 ตุลาคม 2562
4    คู่มือขั้นตอนขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาครัว 9 มกราคม 2562
5    รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 25 ตุลาคม 2561
6    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง แนวปฏิบัติของเทศบาลตำบลนาครัวว่าด้วยมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 3 ตุลาคม 2561
7    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง แนวปฏิบัติของเทศบาลตำบลนาครัวว่าด้วยมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจ 3 ตุลาคม 2561
8    ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2561 21 สิงหาคม 2561
9    ประกาศบังคับใช้ข้อบังคับเทศบาลตำบลนาครัวว่าด้วยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2561 21 สิงหาคม 2561
10    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว “ นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ” 29 ธันวาคม 2560
11    ข้อบังคับเทศบาลตำบลนาครัว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลนาครัว 29 ธันวาคม 2560
12    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว “เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” 8 ธันวาคม 2560
13    นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี 18 ตุลาคม 2560
14    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 14 ราย แบ่งเป็น 1 หน้า


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com