เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


แผนอัตรากำลัง

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 24 พฤศจิกายน 2563
2    ประกาศอัตราร้อยละในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลฯ ปี 63 ครั้งที่ 2 24 พฤศจิกายน 2563
3    026 ประกาศผลการประเมินพนักงานเทศบาล ปี 63 13 เมษายน 2563
4    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 กุมภาพันธ์ 2563
5    027 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 20 ธันวาคม 2562
6    027 1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลืิอกบุคคล(ผู้บริหาร) 2 ธันวาคม 2562
7    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 2563 8 ตุลาคม 2562
8    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 2563 8 ตุลาคม 2562
9    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 2563 8 ตุลาคม 2562
10    026 การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 8 ตุลาคม 2562
11    แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 4 ตุลาคม 2562
12    รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ตุลาคม 2562
13    ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 6 มิถุนายน 2562
14    ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 พฤษภาคม 2562
15    ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 17 ธันวาคม 2561
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 31 ราย แบ่งเป็น 3 หน้า
1 2 3 Next
1 2 3 Next


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com