เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


เรื่อง หน่วยงาน วันที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว3674 27/11/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มท 0819.2/ว3699 30/11/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 มท 0820.2/ว3680 27/11/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 มท 0808.3/ว3679 27/11/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)) มท 0810.2/3677 27/11/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง วันที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doonung ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังออนไลน์เต็มเรื่อง 1595445525
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด 1541991121
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูทั้งหมด
เรื่อง วันที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก 2 สถานี 17 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ 16 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 2 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. (บริเวณข้างบ้านนายไทย) ม.9 1 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ข้างบ้านนายชน) ม.9 26 สิงหาคม 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่อง วันที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจา 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครัว โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครัว โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com